โครงการ ตลาดนัดสีเขียว

📢 โรงเรียนดรุโณทัย ขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดสีเขียว ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
บริเวณหน้าอาคารเซนต์จอห์น มีการขายสินค้าหลากหลายชนิด
โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น.
📢และแจ้งผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการรับนักเรียนในวันดังกล่าว ดังนี้ 👇
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 รับนักเรียนเวลา 14.00 น.
ระดับชั้น ป.1-4 รับนักเรียนเวลา 15.00 น.
ระดับชั้น ป.5-ม.3 รับนักเรียนเวลา 15.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.