คติพจน์ / อัตลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน

คติพจน์  :  เรียนเป็นเลิศ   เชิดชูวินัย   พลานามัยสมบูรณ์   ร่วมใจพัฒนา   มีศีลธรรมจรรยา   เพื่อประชาที่ดีสืบไป

อัตลักษณ์  :  จิตใจดี  มารยาทงาม  ฉลาดคิด   รู้คุณสถาบัน

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง – ขาว