คติพจน์ / อัตลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน / เพลงมาร์ชโรงเรียน

คติพจน์  :  เรียนเป็นเลิศ   เชิดชูวินัย   พลานามัยสมบูรณ์   ร่วมใจพัฒนา   มีศีลธรรมจรรยา   เพื่อประชาที่ดีสืบไป

อัตลักษณ์  :  จิตใจดี  มารยาทงาม  ฉลาดคิด   รู้คุณสถาบัน

สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง – ขาว

เพลงมาร์ชดรุโณทัย :

        ดรุโณทัย  ดรุโณทัย  ดรุโณทัย  ดรุโณทัย  สดใสสดสี  ฉายแสงสาดดส่องทั่วปฐพี  นำความดี มีคุณค่าพัฒนาสังคม  พวกเราเหลืองขาวดรุโณทัย  ร่วมจิตร่วมใจ  สร้างไทยให้สุขสม  สถาบันการศึกษาน่านิยม  เราชื่นชม ชุบชู ให้กำลังใจ  แบ่งปันความรักความสามัคคี  ซื่อสัตย์  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม  ประจำใจ  ยึดมั่นกตัญญูครูอาจารย์  สถาบันชื่อเสียงเรืองก้องหล้า  แหล่งกำเนิดเกิดวิชามหาศาล  นามลือเลื่องดรุโณทัยหาใดเปรียบปาน  ร่วมประสาน ผองดวงใจ เพื่อไทยเรา  (ร่วมประสาน ผองดวงใจ เพื่อชาติไทยเรา)