ผู้บริหาร

1

บาทหลวงยุทธนา  สกนธวัฒน์

ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
และผู้จัดการ

ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนงลักษณ์  จริงจิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกตัญญุตา  ชอบชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางปิยะวรรณ  มะลิวัลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายยงยุทธ  ศรีคง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางเกษรา  คงชีพา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ – การเงิน

นางสุกัญญา  ธรรมกุลวานิช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย