หน้าหลัก ผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ติดต่อโรงเรียน

 


 

 
วารสารสื่อสารสัมพันธ์โรงเรียน
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 
 
 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
 
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
 
 
 


สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร


 

Fast Counter 2008

 

 

 

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ โรงเรียน
 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 พันธกิจและเป้าหมาย
  แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
  รู้จักโรงเรียน
  ประวัติคุณพ่อยอห์น เซเรซัตโต
  ประวัตินักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่
  โลโก้โรงเรียน
  คู่มือนักเรียน
 บุคลากรภายในโรงเรียน
   - แผนกปฐมวัย
   - ช่วงชั้น 1
   - ช่วงชั้น 2
   - ช่วงชั้น 3
  - แผนกบุคลากรทางการศึกษา

 
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
 
 

  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ

 
 
 

  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว

 

Web Links

«  มิถุนายน 2013  »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

-
ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียนเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา 2557
ศ. 4 ก.ค.57 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ม.2

ศ. 11 ก.ค.57

ครูปฏิบัติธรรมและพัฒนาจิตทางด้านคุณธรรม พุทธศาสนา
ศ. 18 ก.ค. 57 อบรมครูที่ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ครั้งที่ 2
พ. 23 - 25 ก.ค.57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2557
โครงการทัศนศึกษาปฐมวัย
พฤ. 31 ก.ค.-2 ส.ค. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.3

ผลการการแข่งขัน Spelling Bee >>ป.1-3     >>ป.4-6
ผลการการแข่งขันเล่านิทาน ( Story Telling ) ป.4-6
ผลการการแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6
ผลการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (ImpromptuSpeech) >>ป.1-3    >> ป.4-6
ผลการการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน Asean Quiz ป.4-6
ผลการการแข่งขัน Multi Skill ป.4-6

*****************************หมายเหตุ*****************************
ลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การประถมศึกษาตรัง เขต 1
ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557
********************************************************************


ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
               โอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนหยุด 4 วัน ( 11-14 ก.ค.57)
เพื่อให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปประกอบพิธีศาสนากิจที่วัด เป็นการสะสมกุศลบุญ เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและ
สมาชิกในครอบครัวของนักเรียน
               เมื่อหยุดเรียน 4 วันเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระท่านผู้ปกครอง และส่งผลดีกับตัวนักเรียน จึงกำหนดภาระงานกลุ่มสาระสังคม วิชาพระพุทธ เป็นการบ้านเก็บคะแนน นักเรียนตามหัวข้อดังต่อไปนี้
               1. ประวัติพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานโดยสังเขป
               2. ประวัติวันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญอย่างไร นร.ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
               3. ประวัติวันเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างไร นร.ต้องปฏิบัติตนอย่างไร
               4. นักเรียนได้รับข้อคิดและคำสอนอะไรบ้างในวันสำคัญดังกล่าว

      หลักปฏิบัติ
        หัวข้อละ 1 หน้ากระดาษรายงาน
       เขียนด้วยลายมือของนักเรียนที่สวยที่สุด
       คะแนนสะสม 80 คะแนน ส่งครูประจำชั้นวันที่ 15 ก.ค.57 คาบแรกของการเรียน


          ขอให้นักเรียนมีความสุขกับครอบครัวและเป็นเด็กดีประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมไว้เพื่อให้นักเรียน ระลึกถึงสุนทรภู่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกวีเอกข องไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกๆปีโดยปีนี้มีกิจกรรม การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีและกิจกรรมการประกวดการแต่ง กายเลียนแบบตัวละครของนักเรียนของเรา
ดูภาพกิจกรรมที่นี่ >>
ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดวันเปิดกองลูกเสือ โรงเรียนดรุโณทัยประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัยในตนเอง เสียสละ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามกฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อในอยู่ในสังคมได้อย่างสงบและมีความสุข
รูปภาพกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ทางฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมวันฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ทราบถึงประวัติของท่าน ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูรู้คุณต่อท่านและ
คณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา

รูปภาพกิจกรรม
ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของคุณครู และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและขั้นตอนต่างๆในพิธีไหว้ครู
รูปภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย
รูปภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูประถม-มัธยมศึกษา
 
 
ฝ่ายกิจการนักเรียนได้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในเริ่มในวันที่ 10-17 มิถุนายน 2557
โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้
10-13 มิ.ย.57 แข่งขันฟุตซอลและแชร์บอล
16-17 มิ.ย.57 แข่งขันวอลเล่ย์บอลและว่ายน้ำ

และในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 จะมีการแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนดรุโณทัย วัตถุประสงค์เพื่อ ต้องให้นักเรียนรู้จักการรักการออกกำลังกายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิดที่สมบูรณ์แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
 
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดเขาแก้ว( 21-23 มิ.ย. 2557)
วจนพิธีกรรมขอพรพระเปิดปีการศึกษา 2557 ( 30 มิ.ย. 2557)
พิธีเปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 255 ( 5 มิ.ย 2557)
 
 
 
 
Copyright @ 2013 by Darunothai school e-mail: darunothai_trang@hotmail.com
TEL :075-218362 fax: 075-218362
JJ_Huskey@hotmail.com : Web master