บาทหลวงยุทธนา สกนธวัฒน์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต - ผู้จัดการ

 
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
คู่มือนักเรียน
โครงสร้างการบริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร/คณะครู
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ชีวประวัติคุณพ่อยอห์น เจ้าของโรงเรียน
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซู
คริสต์เจ้าประเทศไทย
ติดต่อโรงเรียน
 

 

รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SME ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 SME ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ป.1 MEP ปีการศึกษา 2562
 
กิจกรรมเปิดบ้าน OPEN HOUSE MEP & SME ประจำปีการศึกษา 2561 >>
 
กิจกรรมลอยกระทง ประถมศึกษา >>
 
กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัยศึกษา
 
 
 

ด้วยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ให้กับบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดตรัง โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่  14  กันยายน
พ.ศ. 2561  เวลา 08.00 – 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
โดยมีคณะครูโรงเรียนดรุโณทัยจำนวน 17 ท่านเข้าร่วมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้

ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเอกชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1 หลักสูตร MEP ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับแซมชั้น ปีการศึกษา 2562
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านพักคนชราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรม เยี่ยมบ้านพักคนชรา โดยการนำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 จำนวน 16 คน และคณะครูระดับปฐมวัยจำนวน 38 ท่าน เยี่ยม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันแม่ ปี 2561
- บรรยากาศงานวันแม่ระดับปฐมวัย
- บรรยากาศงานวันแม่ระดับมัธยมศึกษา
- บรรยากาศงานมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นปีการศึกษา 2561
 
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ดรุโณทัยเกมส์ ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ ดรุโณทัยเกมส์ ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ กีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ดรุโณทัยเกมส์ ปี 2561
โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในของนักเรียน โดยจะมีหลากหลายชนิดกีฬาเช่น ฟุตซอล แชร์บอล ว่ายน้ำ โปโลน้ำ ชักเย่อ เทเบิ้ลเทนนิส ที่จะแข่งกันตั้งแต่วันที่ 23-24 กรกฎาคม และมอบเหรียญรางวัลแข่งขันให้กับนักกีฬาแต่ละชนิดในช่วงกิจกรรมดังกล่าว ก่อนถึงวันกิจกรรมกีฬาสี ครอบครัวสัมพันธ์ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ระดับปฐมวัย 23 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาการด้านจิตใจ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน โดยมีการแข่งขันที่เน้นให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่จะมีพ่อแม่ของน้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกับน้องๆปฐมวัยของเราด้วย
 
กิจกรรมฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ 20/7/2018
โรงเรียนดรุโณทัยจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้กับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนดรุโณทัย โดยมีการอบรมให้ความรู้ แนะนำ วิธีปฏิบัติ การอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในโรงเรียน โดยพี่ๆคณะทีมดับเพลิงเทศบาลนครตรังมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
 
วันนี้ทางโรงเรียนดรุโณทัย เริ่มกิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์เป็นวันแรก โดยมีการแจกธงให้กับแม่สีแต่ละสี เพื่อให้แต่สีได้กำเนินการเตรียมตัวซักซ้อม ทั้งกองเชียร์ นักกีฬา พาเหรด ในงานที่กีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
แจ้งกำหนดการสำหรับผู้ปกครองเล็กน้อยนะครับ
**17-20 กรกฎาคม ปิดถนนภายในบริเวณโรงเรียนตั้งแต่เวลา 13.50-15.10 น.
**23 กรกฎาคม ปิดถนนภายในโรงเรียนทั้งวัน ขอให้ทางผู้ปกครองส่งบุตรหลานเฉพาะฝั่งตลาดชินตาเท่านั้น
 
กิจกรรรมวันสุนทรภู่และโครงการสรรสร้างคนเก่ง
ในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันสุนทรภู่ จึงมีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงสุนทรภู่ และได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่าน ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนอีกด้วย
และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมโครงการสรรสร้างคนเก่ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษา 2561
 
ด้วยทางฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนดรุโณทัย ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปฐมวัยปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านพัฒนาการของบุตรหลานและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะครูประจำชั้นที่ห้องเรียน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในปีการศึกษานี้
 
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนดรุโณทัย
การแข่งขันเทควันโดนานาชาติภูเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

1.เด็กชายพชรวินทร์ หยงสตาร์ ป.4/1 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 9-10 ปี
2.เด็กชายภูรินทร์ ศิลปานิสงฆ์ ม.1/4 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 13-14 ปี
3.เด็กชายภาคิน ศิลปานิสงฆ์ ม.3/4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 13-14 ปี และ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ทีมชาย อายุ 13-14 ปี
การแข่งขัน วิ่งว่าย พาย ปั่น สวรรค์ อันดามัน 2018
1.เด็กชายจิรวัฒน์ ชาคริตยานนท์ ม.2/4
รางวัล 6 เหรียญทอง / 2 เหรียญเงิน / 1 เหรียญทอง รุ่น 14 ปี
 
วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนดรุโณทัย ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้จัดการประชุม กับผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย ออกหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรถมาใช้รับจ้างรับส่งนักเรียนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยมากขึ้น โดยกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2555 ที่จะนำมารับจ้างรับ-ส่งนักเรียน ต้องได้รับหนังสืออนุญาตและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
 
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดรุโณทัย ครั้งที่ 2/2561 เพื่อทำการขออนุมัติจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ การดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนเอกชน และการรายงานข้อมูลและกิจการต่างๆในปีการศึกษา 2560
 
กิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือโรงเรียนดรุโณทัย ปีการศึกษา 2561 (14 มิ.ย. 61 )
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย และเป็นการเริ่มต้นการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนดรุโณทัย
 
กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษาและฉลองนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี่ ( 8 มิ.ย. 61 )
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดรุโณทัย ทางฝ่ายจิตตาภิบาล ได้มีโครงการจัดกิจกรรมพิธีบุชาขอบพระคุณ และฉลองท่านนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี่ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการขอพรพิเศษโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย ( 7 มิ.ย. 61 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 แผนกปฐมวัยโรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน ณ ลานดาว อาคารเรียนปฐมวัย
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ( 7 มิ.ย.61 )
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนดรุโณทัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน ณ บริเวณสนามหญ้าเทียมชั้น 6 กัสปาร์ฟิวด์ อาคารเรียนเซเรซัตโต
กิจกรรมสงกรานต์ปี 2561
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ซัมเมอร์ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
กิจกรรมยุวบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรมมทัศนศึกษาปฐมวัยปี ที่ 1ปฐมวัยปีที่ 2 ปฐมวัยปีที่ 3
กิจกรรมทัศนศึกษารัฐปีนัง นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SME
กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.1-2 / พิธีประดับดาวลูกเสือ
กิจกรรมค่ายโครงการคณิต คิด ทำ ตอบ
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ONE DAY CAMP
ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 25 ธันวาคม 2560
กิจกรรมคริสต์มาสคืนที่ 26 ธันวาคม 2560
กิจกรรมพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย
กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย
กิจกรรมวันแแห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่ปฐมวัย
กิจกรรมกีฬาสีครอบครัวสัมพันธ์
กิจกรรมโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา แห่งโปรตุเกส
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1 ณ พิพิทธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.2 ณ บริษัทแปลนครีเอชั่น
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.3 ณ ศูนย์ ศิลปะวิถี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือ
กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2560
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
กิจกรรมสงกรานต์ปี 2560
ธันวาคม
1
ฉลองวัดฟรังซิส เซเวียร์
8
OPEN HOUSE MEP/SME
15
สอบเข้า ป.1 MEP / ม.1 SME
17
ประกาศผล MEP/SME
17 - 2 มค
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร ม.1ห้องทั่วไป/แซมชั้น
18
มอบตัว นร.MEP/SME
19
มอบตัว นร.โควต้าทั่วไป ม.1
25-26
งานคริสต์มาสประจำปี
27-2 มค
ปิดเทศกาลปีใหม่
   
 
>> คู่มือและหลักสูตร ปฐมวัยศึกษา <<
 
คู่มือและหลักสูตรรับนักเรียนดรุโณทัย
 
>> คู่มือและหลักสูตร MEP ปฐมวัย <<
 
 
 
 
Http://www.free-counter-plus.com