ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนดรุโณทัยสังกัดอยู่ในมูลนิธิคาทอลิคสุราษฏร์ธานี  บริหารงานโดยคณะนักบวชรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า  (สติกมาติน)

ตั้งอยู่เลขที่ 49   ถนนเจิมปัญญา  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  92000  โทร (075) 218362 , 590059  โทรสาร (075) 218362

          ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย  คือ  บาทหลวงยอร์น  เซเรซัตโต  มิชชั่นนารีชาวอิตาเลียน  ได้รับใบอนุญาตเลขที่ 2/2510  จากกระทรวงศึกษาธิการ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2510  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ประเภทสามัญ  บนเนื้อที่  9  ไร่  2  งาน  67  ตารางวา  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมถึงโครงการห้องเรียนพิเศษระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  หลักสูตร Mini  English  Program (MEP)

และระดับมัธยมศึกษาหลักสูตร  Science-Math-English  (SME)

           ปัจจุบัน    บาทหลวงยุทธนา  สกนธวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้ได้รับอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน

                          ซิสเตอร์วันทนา  อโศกสกุล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 


บาทหลวงยอร์น เซเรซัตโต

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุโณทัย