แจ้งประกาศวันหยุดเนื่องในวันสารทไทย

              เนื่องจากในปี พ.ศ.2563 วันสารทไทย (เดือนสิบ) ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า วันสารทไทย (เดือนสิบ) ถือเป็นประเพณีสำคัญของพุทธศาสนิกชนทางภาคใต้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ

Read more